ÁSZF

védjegy

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. SZAKASZ
 2. A vállalkozás adatai

Név: Lekvárda Kft.

Székhely: 2060 Bicske, Erdőalja utca 24.

Postacím: 1146 Budapest, Abonyi utca 27. fszt. 2.

Email-cím: [email protected]

Telefonszám/Telefaxszám: 003613172754 és 003613171377

Adószám: 32413102-2-07/ Közösségi adószám: HU32413102

Nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-035201

(a továbbiakban: Lekvárda)

 1. Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Lekvárda Kft.

Székhely: 2060 Bicske, Erdőalja utca 24.

Email-cím: [email protected]

 1. SZAKASZ

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak az I. szakaszban meghatározott vállalkozás (a továbbiakban: Lekvárda, vagy vállalkozás) és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: a fogyasztó; Lekvárda és fogyasztó a továbbiakban együttes hivatkozás esetén: Felek) között létrejövő egyedi szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) és a Felek e Szerződésből fakadó jogaira és kötelezettségeire.
 2. Az ÁSZF a Szerződés részévé válik.
 3. A Szerződés alapján a Lekvárda a fogyasztó által a Honlapon (elérhetősége: dunsztgyumolcs.com; a továbbiakban: a Honlap) kiválasztott Terméknek (a továbbiakban: Termék) a fogyasztó részére való értékesítésére és kiszállítására, a fogyasztó pedig az ellenérték (a továbbiakban: Ár) megfizetésére köteles.
 4. A Lekvárda a Terméket a Honlapon leírt tulajdonságokkal nyújtja. A fogyasztó a Termékért a megrendelés időpontjában a Honlapon feltüntetett Árat fizeti.

III. SZAKASZ

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

 1. A fogyasztó részére a megrendelés visszaigazolása haladéktalanul, automatikusan és elektronikus úton – emailben – megtörténik. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztó által kiválasztott kiszállítási módot, amely kizárólag a Lekvárda vagy alvállalkozója által, külön díj ellenében végzett kiszállítás lehet.
 2. Az átvétellel a fogyasztó vállalja és elismeri a VI. szakasz 2. bekezdésben leírt következményeket.
 3. A Lekvárda nem vállal felelősséget a téves átvételi információk megadása és az átvétel elmulasztása folytán beállott károkért és ezekben az esetekben is jogosult a szolgáltatás, azaz a Termék és a Kiszállítás teljes ellenértékére.
 4. Ha ezen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, akkor ezen ÁSZF-ben az „Termék ellenértéke” vagy az „ellenérték” kifejezés, továbbá a szolgáltatás nyújtása minden esetben magában foglalja a Kiszállítás ellenértékét illetve magát a szolgáltatást.
 5. A Termék kiszállítása
 6. a) a DPD
 7. b) az MPL

szolgáltatók által végzett tevékenység, amelyet a fogyasztó és a szállítást végző vállalkozás közti szerződés szabályoz.

 1. Az MPL általi kiszállítás adminisztratív okokból abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó az e Szerződés 3. számú melléklete szerinti MPL-Nyilatkozatot a vállalkozás I. szakasz szerinti email-címére aláírtan (tanúk által is aláírtan), .pdf formátumban megküldi.
 1. SZAKASZ

A SZERZŐDÉSKÖTÉS TECHNIKAI LÉPÉSEI

 1. A szerződéskötés során a fogyasztó a Honlapon böngészve – regisztrációs vagy fizetési kötelezettség nélkül – az általa kiválasztott Termékeket az ún. „Kosarába” helyezheti.
 2. A Kosár tartalmazza a fogyasztó által kiválasztott Termékeket. Tartalma a „Fizetés” gombra kattintásig szabadon módosítható. A „Fizetés” gombra való kattintásig a szerződés nem jön létre, azaz a felek egymás irányába mindaddig nem kötelesek szolgáltatásokat teljesíteni, azaz a fogyasztó eddig az időpillanatig szabadon dönthet úgy, hogy a szerződést nem köti meg. A „Fizetés” gomb megnyomása akkor lehetséges, ha a fogyasztó megelőzően elfogadta az általános szerződési feltételeket, valamint megadta az alábbi adatait:
 3. a) név,
 4. b) email cím,
 5. c) lakcím.
 6. A „Fizetés” gombra való kattintással a fogyasztó megrendeli a Kosarában szereplő Termékeket. A fogyasztó által fizetendő teljes végösszeg a Kosár tartalmánál tekinthető meg. A „Fizetés” gombra való kattintással a fogyasztó egyúttal elfogadja a Szerződés feltételeit és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 7. Mielőtt a fogyasztó fizetne, a Honlap felkínálja számára a 2. bekezdés szerint megadott adatai ellenőrzését és módosítását (az adatbeviteli hibák felismerése és javítása).
 8. A fizetés a fogyasztó által választott módon történik a fizetési szolgáltatók rendszerében. A Lekvárda az így megadott adatoknak nem jut a birtokába. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért Lekvárda nem vállal felelősséget.
 9. A fizetés megtörténtét követően a Lekvárda elektronikusan és automatikusan, gyakorlatilag haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó részére a megrendelést.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK FELISMERÉSE ÉS JAVÍTÁSA

 1. Az adatbeviteli hibák megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítottan felismerhetőek és javíthatóak a IV. szakasz 2. és 4. bekezdéseinek megfelelően.
 1. SZAKASZ

ADATKEZELÉS

 1. A megrendelés leadásával a fogyasztó egyben nyilatkozik is, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, valamint hogy elmúlt tizenhat éves és cselekvőképessége nem kizárt vagy korlátozott az ügyek azon csoportjára nézve, amelybe a Termékek megrendelése is beletartozik. Lekvárda kizárja a felelősségét a fogyasztó által megadott adatok valótlanságának következményeiért.
 2. Lekvárda a Termék nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, ideértve az adatoknak a kiszállítást végző alvállalkozó részére való továbbítását is.
 3. Lekvárda a Termék értékesítésére irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az Étel igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet.
 4. Lekvárda – a 2. alpontban foglaltakon túlmenően – a Termék értékesítése céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
 5. Jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Lekvárda az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezelje.
 6. A hozzájárulás visszavonható az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételekkel (így különösen: a kötelező adatkezelés eseteire nem kiterjedő hatállyal), a visszavonást a fogyasztó email útján bármikor kérheti.
 7. A hozzájárulás megadása az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti feltétele lehet a Szerződés létrehozásának.
 8. Egyes adatok esetén, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint, azok megadása kizárólag a fogyasztó döntésén múlik, és nem befolyásolja a Szerződés létrehozását.
 9. A kezelt adatokat a Lekvárda – az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott kivételekkel – nem adja át harmadik személy részére, és a törvényben előírt feltételek megvalósulásakor törli azokat.
 10. Az Adatkezelési Tájékoztató jelen ÁSZF-nek elválaszthatatlan részét képezi, és elsődlegesen irányadó az ÁSZF szerinti adatkezelésre.
 1. SZAKASZ

ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

Tájékoztatás a fogyasztó jogszabályon alapuló jogosultságairól

 1. A fogyasztót elállási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján.
 2. Az elállási jog a Termék átvételét követő 14 napon belül gyakorolható.
 3. A fogyasztó az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben a Termék csomagolása sértetlen.
 4. A fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF 2. számú melléklete szerinti minta-nyilatkozat megküldésével gyakorolhatja.
 5. A Termék visszaküldésének költségei a fogyasztót terhelik.

VII. SZAKASZ

TÁJÉKOZTATÁSOK

 1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatás
 2. a) A Termék lényeges tulajdonságai elérhetőek a Termék leírásában, amely folyamatosan hozzáférhető a Honlapon, és amelyet a fogyasztó regisztráció vagy más korlátozás nélkül elolvashat.
 3. b) A vállalkozás neve az I. (Céges adatok) szakaszban található.
 4. c) A vállalkozás címe, postacíme, email-címe, telefon- és telefaxszáma az I. (Céges adatok) szakaszban található.
 5. d) A vállalkozás üzleti tevékenységének címe: 2060 Bicske, Erdőalja utca 24.
 6. e) A termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege általánosan megtalálható a Honlapon, valamint egyedileg megjelenítésre kerül a fogyasztó számára, mint a kosarába helyezett Termékek teljes ára a IV. szakasz 3. bekezdése alapján. További költségek ezen felül nem merülhetnek fel.
 7. f) A Honlapon határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés nem köthető.
 8. g) A szerződés megkötéséhez a fogyasztó a maga kommunikációs eszközét (telefon, laptop, tablet, PC, stb.) használja az egyéni előfizetése alapján. A vállalkozás emelt díjat nem alkalmaz.
 9. h) A teljesítés határideje a Termék kiszállításának időpontja. A fizetés a vállalkozással szerződött pénzügyi szolgáltatók rendszerében, az általuk meghatározott feltételek mellett zajlik. A fogyasztó panaszát az n) pont szerinti emailcímen, ügyfélszolgálaton, vagy a v) és w) pont szerint nyújthatja be.
 10. i) Az elállási jogra vonatkozó feltételeket jelen ÁSZF VI. szakasza tartalmazza.
 11. j) A termékvisszaküldésre vonatkozó feltételeket jelen ÁSZF VI. szakasa tartalmazza.
 12. k) A szolgáltatás megkezdését követő felmondásra vonatkozó tájékoztatást jelen ÁSZF VI. szakasza tartalmazza.
 13. l) A fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatást jelen ÁSZF VI. szakasza tartalmazza.
 14. m) A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató jelen ÁSZF 1. számú melléklete.
 15. n) A vállalkozás ügyfélszolgálatot tart fenn, amely az I. (Céges adatok) szakaszban szereplő email címen és telefonszámon, legalább minden nap 9 és 19 óra között elérhető. Turisztikai szezonban hosszabb nyitva tartás is előfordulhat.

A vállalkozás jogszabály alapján jótállásra nem köteles és jótállást nem vállal.

 1. o) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 2. p) A szerződés határozatlan idejűvé nem alakul át, a szerződés megszűnik a Termék kiszállításával.
 3. q) [A rendeletben hatálytalan pont.]
 4. r) A fogyasztó kötelezettsége a Termék ellenértékének megfizetése, amely a Honlapon (illetve a pénzügyi szolgáltatók rendszerében) történő fizetéssel megvalósul.
 5. s) A fogyasztónak a vállalkozás részére letétet vagy pénzügyi biztosítékot fizetnie nem kell.
 6. t) Minden adat titkosítva kerül továbbításra SSL és HTTPS protokollon keresztül.
 7. u) Az adatokat a vállalkozás SQL adatbázisban tárolja. Az adatok megfelelő titkosítással vannak ellátva.
 8. v) A fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak.
 9. w) A fogyasztó békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:

Fejér Megyei Békéltető Testület

székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

 1. A Ptk. 6:82. § (1) bek. szerinti tájékoztatás
 2. a) A szerződéskötés technikai lépéseit a IV. szakasz írja le.
 3. b) A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.
 4. c) Az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a IV. szakasz 7. bekezdése szerint biztosított.
 5. d) E Szerződés magyar nyelven jön létre.
 6. e) A tevékenységre magatartási kódex nem vonatkozik.
 7. Az Ekertv. 5. § (2) szerinti tájékoztatás
 8. a) Az Ekertv. 5. § (2) szerinti tájékoztatásnak a vállalkozás e szakasz 2. bekezdésével tesz eleget.

VIII. SZAKASZ

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 1. Lekvárda kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely:
 2. a) abból fakad, hogy a fogyasztó nem a tartotta be a rá hatályos jogszabályokat,
 3. b) a fogyasztó ittas vagy bódult állapotából ered,
 4. c) olyan érzékenységből fakad (pl. ételérzékenység, allergia, stb.), amelyet a fogyasztó nem jelzett előre, ideértve azt is, ha a fogyasztó figyelmen kívül hagyja a Lekvárdának a Termék allergéntartalmára vonatkozón tájékoztatását,
 5. d) a fogyasztó különleges várakozásából, elvárásából (pl. évforduló, születésnap, lánykérés, nászút) fakad, azaz Lekvárda azokért a károkért felel, és azon kellékszavatossági igényeknek kell eleget tegyen, amelyeket az Ételt elfogyasztó átlagos fogyasztó az adott esetben általában elvárhat,
 6. e) valamely harmadik személy olyan magatartása az oka, amit Lekvárda észszerű elvárhatóság mellett sem láthatott volna előre,
 7. f) kívül esik a Termékek előállításának és forgalmazásának általános menetén, vagyis amelyet a Lekvárda, mint a Termékek előállítója és forgalmazója, észszerűen nem láthat előre.
 8. Lekvárda kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a szerződésszerű teljesítése valamely elháríthatatlan külső ok (így különösen, de nem kizárólag árvíz, más természeti csapás, háború, zavargás, tömegdemonstráció, sztrájk, közigazgatási döntés, jogszabályváltozás) miatt hiúsul meg.
 9. Lekvárda jogosult alvállalkozókat és közreműködőket igénybe venni. Szolgáltatásukért úgy felel, mintha maga járt volna el.
 10. Lekvárda minden olyan kár esetén, amikor erre a jogszabályok lehetőséget biztosítanak, korlátozza a felelősségét a Termék Árának kétszeresében. Termék alatt e bekezdés értelmezésében azt a Terméket kell érteni, amellyel kapcsolatban a kár felmerült, és nem a fogyasztó által esetleg megvásárolt valamennyi Terméket (Kosara tartalmát); Ár alatt pedig e bekezdés értelmezésében az egy károsult fogyasztó által megfizetett ellenértéket kell érteni.
 11. Amennyiben a Honlapon az Ár nyilvánvalóan tévesen kerül feltüntetésre, Lekvárda
 12. a) az eredeti Áron jogosult értékesíteni a Terméket és felhívhatja a fogyasztót a különbözet megtérítésére, vagy
 13. b) a Szerződés megkötésétől elállhat.

A fogyasztó is jogosult a különbözet megtérítése helyett a Szerződés megkötésétől elállni.

Vita esetén az eredeti Ár az az ár, ami a Honlapon korábban szerepelt, vagy az az Ár, amit Lekvárda nyomtatott szóróanyagaiban vagy viszonteladóinál feltüntet.

 1. SZAKASZ

VÉDJEGYEK

 1. A Honlapon szereplő képek, logók és szövegek Lekvárda vagy a jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei, szerzői művei, vagy egyéb szellemi alkotásai. Használatukra a fogyasztó a Szerződés megkötésével nem szerez jogot.
 1. SZAKASZ

SZÁMLÁZÁS

 1. Lekvárda a fogyasztó vásárlásáról kiállítja mindazokat a bizonylatokat, amelyekre a jogszabályok szerint köteles és megküldi azokat a fogyasztónak. A folyamat elektronikusan, automatikusan és a fizetést követően rövid időn belül megy végbe.
 2. A Lekvárda által kiszámlázott ellenérték, vagyis a Lekvárda részére fizetendő összeg közvetített szolgáltatást, azaz részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatást tartalmazhat, vagyis Lekvárda nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron.
 1. SZAKASZ

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen értelmező rendelkezések az ÁSZF-ben más helyen meghatározottakkal együttesen képezik az értelmezett fogalom irányadó jelentését:
 2. a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
 3. b) vállalkozás: az I. szakaszban meghatározott vállalkozás, amennyiben arra nem Lekvárdaként történik hivatkozás;
 4. c) Termék: a Lekvárda által előállított vagy forgalmazott, a fogyasztó által kiválasztott Termék;
 5. d) Szerződés: a fogyasztó és Lekvárda közötti, a Termék megrendelésére irányuló, egyedi megállapodás, amelynek részét képezi jelen ÁSZF is;
 6. e) a Honlap: kiralycatering.hu
 7. Hivatkozott jogszabályok:
 8. a) Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szólü 2011. évi CXII. tv.
 9. b) Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv.
 10. c) Áfatv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
 11. d) Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
 12. Egyebekben az ÁSZF-ben és esetlegesen a Szerződésben szereplő fogalmakat azok általános jelentése szerint kell értelmezni.
 13. A jelen ÁSZF szakaszainak adott címek a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálják, azoknak a szakaszok tartalmára kihatása nincs.

XII. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen ÁSZF a Honlapon folyamatosan hozzáférhető a fogyasztó számára, hogy tárolhassa és előhívhassa azokat.
 2. Jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén úgy kell tekinteni, mintha azt a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan rész nélkül kötötték volna meg.
 3. A Vállalkozás és a Fogyasztó között létrejött Szerződésre ezen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog irányadó. Jelen rendelkezés jogválasztásra vonatkozó kikötést tartalmaz.
 4. Jelen ÁSZF 2024.05.01. napján lép hatályba.
 5. Jelen ÁSZF-et a Lekvárda módosíthatja, a módosítás hatálybalépését követően létrejött Szerződésekre kiterjedő hatállyal. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a módosuló rendelkezések Honlapon történő közzétételét követő nap.
 1. sz. melléklet

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Lekvárda hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő …. hét, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Lekvárda nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. számú melléklet

Címzett: Név: Lekvárda Kft.

Székhely: 2060 Bicske, Erdőalja utca 24.

Postacím: 1146 Budapest, Abonyi utca 27. fszt. 2.

Email-cím: [email protected]

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

Kelt

 1. számú melléklet

MPL-Nyilatkozat

Címzett: Név: Lekvárda Kft.

Székhely: 2060 Bicske, Erdőalja utca 24.

Postacím: 1146 Budapest, Abonyi utca 27. fszt. 2.

Email-cím: [email protected]

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy az MPL által végzett kiszállítási tevékenység keretében kívánom igénybe venni a Címzett szolgáltasát.

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt

 

Tanú 1: Tanú 2:
Név: Név:
Cím: Cím:
Szig. szám: Szig. szám:
Aláírás: Aláírás:

Biztonságos fizetés paypall visa master
HGr Csoport tagja